Gmina Wilamowice zrealizowała projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Urząd Gminy informuje mieszkańców gminy, którzy posiadają bezpłatny Internet w ramach projektu wykluczenia cyfrowego w Gminie Wilamowice, że we wtorek 9.09.2014 około godziny 13:00 nastąpi godzinna przerwa w nadawaniu sygnału spowodowana testowaniem sieci.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice

W dniu 12 listopada 2013r. Gmina Wilamowice ogłosiła przetarg na budowę infrastruktury, dostawę sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice”.

Z uwagi na niedostateczną ilość złożonych wniosków w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice" został wydłużony termin składanie wniosków w drugiej turze rekrutacji do dnia 22 listopada 2013r.

Z uwagi na małe zainteresowanie uczestnictwem w projekcie ze strony potencjalnych beneficjentów w dniach 29 lipca 2013r. do 12 sierpnia 2013r. (zgłosiło się tylko ponad 110 osób chętnych na 200 miejsc), od dnia 23 września 2013r. do 31 października 2013r.

W dniach od 29 lipca 2013r. do dnia 12 sierpnia 2013r. będzie trwała rekrutacja beneficjentów końcowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice".

W ramach realizacji projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

W dniu 21 maja 2013r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w w Gminie Wilamowice". W procesie wyboru koordynatora wysłano zapytania ofertowe do 3 oferentów. Wśród nich najlepszą cenowo ofertę złożył Pan Wojciech Jaskuła.

Nazwa użytkownika