Wersja do wydruku

Z uwagi na małe zainteresowanie uczestnictwem w projekcie ze strony potencjalnych beneficjentów w dniach 29 lipca 2013r. do 12 sierpnia 2013r. (zgłosiło się tylko ponad 110 osób chętnych na 200 miejsc), od dnia 23 września 2013r. do 31 października 2013r. będzie trwał drugi, dodatkowy nabór do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice". Termin tego naboru może zostać wydłużony w przypadku małej ilości chętnych.

W ramach realizacji projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

 • komputer ( zestaw komputerowy ) *
 • bezpłatny dostęp do internetu
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera

* W tym naborze pozostało do przydzielenia niecałe 50 komputerów z internetem oraz ponad 40 samych dostępów do internetu (internet w obu przypadkach jest bezpłatny przez 6 lat).
O przyznaniu komputera będą decydować punkty oraz deklaracja uczestnika wypełniana na formularzu czy posiada już zestaw komputerowy, czy też nie.

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają komputer i internet w 2 kwartrale 2014r. po zakończeniu budowy gminnej sieci radiowo-światłowodowej.

 

Uczestniczyć w projekcie mogą następujące grupy beneficjentów:

 • Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • Dzieci i młodzieży uczącej się, osiągające ponad przeciętne wyniki w nauczaniu,
 • Rodziny zastępcze,
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, w trudnej sytuacji finansowej.

 

W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:

a) Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń rodzinnych, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej (jeśli dotyczy),
 • kserokopię zaświadczenia o czasowym meldunku (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego kserokopię zaświadczenia o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy)
 • opinia dyrektora szkoły potwierdzająca wyniki w nauce ucznia za rok 2012/2013 (jeśli dotyczy)

b) podpisaną Deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do formularza)

c) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Wilamowice (załącznik nr 2 do formularza)

d) Oświadczenie o dochodach i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wraz z załącznikami (kopia PIT-37 lub PIT-40 lub PIT-11 lub inna deklaracja informujaca o dochodzie członków gospodarstwa domowego złożona do odpowiedniej instytucji), (załącznik nr 3 do formularza).

 

W załączeniu formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

Nazwa użytkownika