Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice zrealizowała projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice" ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych z terenu gminy Wilamowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Projekt był skierowany do 200 gospodarstw domowych z terenu gminy Wilamowice.

Projekt niniejszy obejmował:

a) Budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w celu udostępnienia Internetu uczestnikom projektu oraz 6 placówkom JST,

b) Zakup urządzeń dla uczestników projektu w tym:

- 150 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym,

- 200 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej,

c) Szkolenia obejmujące podstawy obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej,

d) Korzystanie przez uczestników z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Strona projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice"

Nazwa użytkownika