Wersja do wydruku

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice"

 

Urząd Gminy Wilamowice informuje, że realizuje projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kwota wsparcia wynosi 2.781.650,00 PLN.

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice" ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych z terenu gminy Wilamowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Oprócz w/w celu przedsięwzięcie pozwoli na:

a) wzrost dostępności nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowemu wykluczeniu oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na obszarze Gminy,

b) zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu,

c) zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy.

Projekt niniejszy obejmować będzie:

a) Budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej w celu udostępnienia Internetu uczestnikom projektu oraz 6 placówkom JST,

b) Zakup urządzeń dla uczestników projektu w tym:

-150 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym,

-200 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej,

c) Szkolenia obejmujące podstawy obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej,

d) Korzystanie przez uczestników z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Projekt będzie skierowany do 200 gospodarstw domowych z terenu gminy Wilamowice. Zgodnie z warunkami Działania 8.3 PO IG będą to:

a) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

b) dzieci i młodzież ucząca się, osiągająca ponad przeciętne wyniki w nauczaniu,

c) rodziny zastępcze,

d) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

e) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

f) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

g) osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, w trudnej sytuacji finansowej.

Zasady wyboru osób uczestniczących w projekcie oraz wszelkie pozostałe informacje dotyczące przedsięwzięcia, opisane są w regulaminie naboru dostępny za pośrednictwem strony cyfrowe.wilamowice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Rynek 1 w Wilamowicach.

Nazwa użytkownika