Wersja do wydruku

W dniach od 29 lipca 2013r. do dnia 12 sierpnia 2013r. będzie trwała rekrutacja beneficjentów końcowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice".

W ramach realizacji projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

 • komputer ( zestaw komputerowy ) *
 • bezpłatny dostęp do internetu
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera

(* 150 osób otrzyma zestaw komputerowy i dostęp do Internetu, natomiast pozostałe 50 tylko dostęp do Internetu (osoby które będą posiadać własny komputer). Obie grupy przejdą szkolenie z zakresu obsługi komputerów.)

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają komputer i internet w 2 kwartrale 2014r. po zakończeniu budowy gminnej sieci radiowo-światłowodowej.

 

Uczestniczyć w projekcie mogą następujące grupy beneficjentów:

 • Dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • Dzieci i młodzieży uczącej się, osiągające ponad przeciętne wyniki w nauczaniu,
 • Rodziny zastępcze,
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, w trudnej sytuacji finansowej.

 

W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów:

a) Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

 • kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń rodzinnych, stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej (jeśli dotyczy),
 • kserokopię zaświadczenia o czasowym meldunku (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego kserokopię zaświadczenia o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym lub orzeczenia równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy)
 • opinia dyrektora szkoły potwierdzająca wyniki w nauce ucznia za rok 2012/2013 (jeśli dotyczy)

b) podpisaną Deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1 do formularza)

c) Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Wilamowice (załącznik nr 2 do formularza)

d) Oświadczenie o dochodach i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wraz z załącznikami (kopia PIT-37 lub PIT-40 lub PIT-11 lub inna deklaracja informujaca o dochodzie członków gospodarstwa domowego złożona do odpowiedniej instytucji), (załącznik nr 3 do formularza).

 

W załączeniu regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami potrzebnymi do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie.

  

Nazwa użytkownika